Bouwgeschillen

Vastgoed, het is vaak één van de meest waardevolle bezittingen welke een eigenaar in een goede staat wil betrekken en behouden. Naast deze constatering kunnen we stellen dat tijdens en na het complexe proces van de totstandkoming en beheren van bouwwerken conflicten kunnen ontstaan. BouwConsilium is bekend met de aspecten van het bouwproces en kan vragen en geschillen vanuit de verschillende perspectieven beoordelen.


BouwConsilium adviseert bij bouwgeschillen (expertise en contra expertise) inzake o.a. Bouwgebreken, Afwijking t.o.v. de overeenkomst, Afrekening meer-, minderwerk, Bouwtijdoverschrijding. We onderscheiden in deze hoofdzaken van bijzaken en houden vooral van duidelijkheid. Zonder omwegen, rechtdoorzee.

Daarnaast ondersteunen we het bouwproces waar meningsverschillen zijn ontstaan tijdens lopende werken, slaan bruggen, geven adviezen en komen met oplossingen. Hiervoor plegen we nauwlettend bouwtoezicht en beleggen zo nodig projectvergaderingen.
 

Bouwgebreken / Bouwpathologie

Waar gewerkt wordt kunnen ook bouwgebreken ontstaan, ook kan door het ontbreken van communicatie en de juiste voorzorgsmaatregelen bouwschaden ontstaan bij het ontwerp of in de uitvoering. Ook spelen materiaalkeuze, deugdelijke detaillering en betrokkenheid van de vaklieden een belangrijke rol. Het opsporen van de ware oorzaak van het gebrek (Bouwpathologie), het bepalen van de geldelijke of andere gevolgen en de beoordeling van de aansprakelijkheid zijn de taak van een onafhankelijk bouwpatholoog.
 

Rechtszaak / Arbitrage
BouwConsilium is gespecialiseerd in het uitvoeren van een deskundigenonderzoek, verslaglegging van schaden / bouwgebreken en het opstellen van rapportages, deskundigenberichten, begrotingen m.b.t. de herstelkosten, in arbitrage zaken, kort gedingen / rechtszaken. Een helder expertiserapport verduidelijkt niet alleen de oorzaak en zal de rechtsgang ondersteunen, maar vergemakkelijkt ook de onderhandelingen over de kosten.

Conflictbemiddeling / crisismanagement

Bij het bouwen / verbouwen kunnen geschillen ontstaan wanneer niet geleverd wordt  conform het beginsel ‘goed en deugdelijk werk’, de Schriftelijk Overeenkomst, Bestek, Tekeningen, het Bouwbesluit of de afrekening meer-minderwerk. In geval van een conflict kan door mediation met de betrokken partijen veelal alsnog een minnelijke regeling worden bereikt. Wij leveren bouwtechnische ondersteuning in de vorm van een onafhankelijke rapportage en/of een bindend advies en zo nodig het voeren van directie / begeleiden tijdens het bouwproces.

Bouwtijdoverschrijding

Onwerkbaar weer vormt eventueel een omstandigheid die door de aannemer kan worden ingeroepen indien hij wordt aangesproken wegens overschrijding van de overeengekomen bouwtijd. Maar wat is redelijk en billijk wanneer er ook meerderwerk is uitgevoerd of er wijzigingen tijdens de bouw zijn doorgevoerd.
BouwConsilium onderzoekt in geval de betreffende overeenkomst, het aantal onwerkbare dagen, de gevolgen en noodzaak van wijzigingen en het evt. meerderwerk om tot een beoordeling te komen.

Afwijking t.o.v. de Overeenkomst.

Naast bouwgebreken kunnen er ook geschillen ontstaan wanneer niet conform de Schriftelijk Overeenkomst, Bestek, Tekeningen of het Bouwbesluit is geleverd of gebouwd.


Na een technisch en financieel onderzoek rapporteren wij u gestructureerd, in heldere taal, met duidelijke cijfers. Zo kunt u snel en efficiënt beslissen over herstellingskosten, schadevergoeding, aansprakelijkheid, contractuele verbintenissen en slaagkansen bij betwisting.


Afrekening meer-, minderwerk

Een contract of bestek dient duidelijkheid te brengen m.b.t. de levering van het product, als de zaken niet geheel duidelijk zijn uitgewerkt of als er tijdens de bouw wijzigingen worden doorgevoerd, kan er later een geschil ontstaan over de meer-, minderwerk posten.
BouwConsilium onderzoekt de overeenkomsten en beoordeeld de wijzigingen van het werk t.o.v. deze contractstukken en geeft een onafhankelijke beoordeling.
Een expertiserapport vereenvoudigt, vermijdt tijdverlies en vergemakkelijkt de communicatie.

Bouwtijdoverschrijding

Onwerkbaar weer vormt eventueel een omstandigheid die door de aannemer kan worden ingeroepen indien hij wordt aangesproken wegens overschrijding van de overeengekomen bouwtijd. Maar wat is redelijk en billijk wanneer er ook meerderwerk is uitgevoerd of er wijzigingen tijdens de bouw zijn doorgevoerd.
BouwConsilium onderzoekt in geval de betreffende overeenkomst, het aantal onwerkbare dagen, de gevolgen en noodzaak van wijzigingen en het evt. meerderwerk om tot een beoordeling te komen.